O časopisu

2500
članaka
460
autorki i autora
240
objavljenih brojeva

Časopis Ženski pokret izlazio je od 1920. do 1938. godine. Izdavalo ga je Društvo za prosvećenje žene i zaštitu njenih prava (osnovano 1919. godine). Društvo je prvo osnovano u Beogradu, zatim u Sarajevu, a nakon toga i u drugim centrima novoformirane države u Ljubljani i Zagrebu. Reč je o prvom precizno profilisanom jugoslovenskom feminističkom časopisu, koji je stajao na pozicijama radikalnog građanskog feminizma. Takođe, Ženski pokret je najdugovečniji feministički časopis prve polovine XX veka na ovim prostorima. Vlasnica časopisa u trenutku osnivanja bila je Milica Dedijer, a urednica Zorka Kasnar. Narednih godina na uredničkom mestu su bile i Katarina Bogdanović, Vera Jovanović, Alojzija Štebi, Darinka Stojanović i dr, a u početku časopis je uređivao književni odbor koji su činile Delfa Ivanić, Katarina Stojanović, Ruža Vinterštajn, Ruža Stojanović, Paulina Lebl-Albala i dr. Saradnički krug časopisa je bio širok i heterogen jer je uredništvo okupljalo saradnice i saradnike iz svih delova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslavije, kao i iz različitih oblasti i disciplina. Tekstovi su štampani na srpskom, hrvatskom i slovenačkom jeziku. Časopis je imao izrazit jugoslovenski karakter koji se simbolički ogledao i u naslovu koji je u jednom periodu izlaženja časopisa ispisivan na tri jezika/pisma: čirilično i latinično (Женски покрет/Ženski pokret) i na slovenačkom (Žensko gibanje). U početku je štampano deset brojeva godišnje, a tokom izlaženja dinamika je menjana u zavisnosti od uredničke politike, ali i finansijskih uslova. U časopisu Ženski pokret dominantan je tekstualni sadržaj sa svega nekoliko ilustracija-fotografija tokom gotovo dvodecenijskog izlaženja (sve ilustracije koje su objavljene u časopisu se mogu pogledati u odeljku sajta Ilustracije).

Veze časopisa i Društva za prosvećenje žene i zaštitu njenih prava su veoma čvrste: programski ciljevi Društva određivali su časopis formalno i sadržinski. Članice Društva, ujedno i urednice i saradnice Ženskog pokreta, organizovale su različite aktivnosti namenjene ženama i učestvovale su u radu internacionalnih feminističkih organizacija. Zahvaljujići tome časopis je bio povezan sa aktivizmom i jugoslovenski feminizam je bio u čvrstoj vezi sa evropskim feminističkim pokretima i organizacijama. Glavne aktivnosti Društva su se odnosile na borbu za glasačko pravo žena, poboljšanje zakonskog položaje žene u porodičnom i radnom pravu, kao i na opšte unapređenje položaja žena koji se delom realizovao i pomoću emancipatorske prakse (analfabetski, socijalni i drugi tečajevi i akcije). Ove i druge aktivnosti pratile su se u glasilu Društva Ženskom pokretu jer je urednička politika časopisa bila determinisana mikropolitikama i akcijama Društva  (detaljanije o programu časopisa i ovim aktivnostima može se videti u tekstu Ženski pokret: Politika teksta i kontekstā).

Časopis Ženski pokret predstavlja prvorazredni spomenik jugoslovenske feminističke kulture o čemu svedoči skoro dvodecenijski vek izlaženja časopisa, brojnost saradnika i saradnica i preko 2500 objavljenih članaka, kao i veliko interesovanje savremenih istraživačica za ovaj periodik. Teme kojima su posvećene stranice ovog časopisa, njegova urednička meandriranja, polemike i ideološka promišljanja uloge, značaja i programske osobenosti feminizma svedoče o dimanici feminističke scene tokom 20-ih i 30-ih godina prošlog veka, ali takođe predstavljaju platformu za promišljanja sadašnjeg trenutka i za (re)definisanje feminiz(a)ma danas.