Konferencija

Naučni skup posvećen časopisu Ženski pokret (1920–1938) održaće se u 8. i 9. oktobra  2020. godine u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Povod za organizovanje skupa je obeležavanje stogodišnjice od pokretanja časopisa. Naučni skup i propratni zbornik radova izloženih na skupu predstavljaće sintezu aktivnosti koje su organizovane povodom ovog značajnog jubileja ženske periodike, kao i feminističkog pokreta na ovim prostorima.

Časopis Ženski pokret  zauzima važno mesto u jugoslovenskoj časopisnoj produkciji 20-ih i 30-ih godina XX veka i povodom njegovog sadržaja je moguće pokrenuti niz značajnih i raznorodnih tema. Zbog toga ćemo nastojati da tokom naučnog skupa razgovaramo o sledećim temama:

 • Uredičke figure i uređivačke politike Ženskog pokreta;
 • Feministički diskursi u časopisu (građanski, komunistički, konzervativni);
 • Borba za sticanje političkih prava (teorija i praksa);
 • Iz istorije emancipatorskih/feminističkih pokreta (lokalni i globalni kontekst);
 • Odnos feminističke teorije i prakse;
 • Odnos feminizma i drugih ideologija i politika u časopisu (jugoslovenstvo, pacifizam, itd.);
 • Kulturna istorija žena: prilog kulturi sećanja i afirmaciji savremenica;
 • Pedagoške teme u časopisu;
 • Ekonomske teme u časopisu;
 • Socijalne teme u časopisu;
 • Časopisni temati (brojevi posvećeni Masariku, kampanji za dobijanje biračkog prava, Veri Kićevac, Materinskom danu itd.);
 • Književni prilozi i književna kritika;
 • Časopis kao ogledalo rada različitih ženskih udruženja i incijativa (Društva za prosvećivanje žene i zaštitu njenih prava, Male atante, Udruženja univerzitetski obrazovanih žena itd.);
 • Polemike unutar časopisa i polemike sa drugim časopisima i institucijama;
 • Ženski pokret u međuratnoj časopisnoj mreži;
 • Ženski pokret i ženska/feministička periodika (sinhronijski i dijahronijski aspekt);
 • Ženski pokret na evropskoj časopisnoj i feminističkoj sceni između dva rata;
 • Ženski pokret u kontekstu savremenih bibliografskih istraživanja i digitalne humanistike
 • Ženski pokret u kontekstu feminizama 90-ih godina na (post)jugoslovenskom prostoru
 • Prvi feministički časopisi u drugim kulturama

Pozivno pismo za konferenciju – LAT
Позивно писмо за конференцију – ЋИР
Invitation letter – ENG

Knjiga sažetaka
Program skupa